REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
GREY CREATION ANNA DOROT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 02.03.2023 r.

Spis treści

1. Definicje
2. Dane kontaktowe
3. Postanowienia ogólne
4. Składanie i potwierdzanie zamówień
5. Realizacja zamówień
6. Ceny, sposoby płatności oraz opłaty za dostarczenie zamówionej Usługi Szkoleniowej lub Produktu
7. Odstąpienie od umowy
8. Dane osobowe i pliki cookies

1. Definicje
Przyjmuje się następujące znaczenia wszystkich definicji, jakich użyto na potrzeby tego regulaminu:
Regulamin – zawarty w poniższej treści zbiór zasad dotyczących sprzedaży usług szkoleniowych oraz produktów, a w szczególności nagrań video oraz audio;
Serwis – realizowanie przez Administratora transakcji online w zakresie świadczenia stacjonarnych usług szkoleniowych oraz produktów udostępnionych odbiorcy na łamach strony internetowej dostępnej pod adresem domeny: https://brandsugar.pl/
Administrator – Anna Dorot prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Grey Creation Anna Dorot, ul. Ponarska 9/35, 03-890 Warszawa, NIP: 732-18-56-872.
Usługi Szkoleniowe i Produkty – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Administratora lub osoby wskazane przy opisie danych usług
Klient – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Klient, mający zamiar korzystania z Serwisu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Osoba reprezentująca osobę prawną przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest także obowiązana przesłać na adres siedziby Operatora stosowne pełnomocnictwo do jej reprezentowania.
Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online, której przedmiotem jest nabycie Usług Szkoleniowych bądź Produktów.
Zamówienie – zgłoszenie chęci zakupu Usług Szkoleniowych i Produktów na warunkach określonych ofertą dostępną na stronie https://brandsugar.pl/ oraz niniejszym regulaminem, poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie formularza zamówienia oraz kliknięcie klawisza akcji potwierdzającego chęć jego wysłania.

2. Dane kontaktowe
2.1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie: www.brandsugar.pl
2.2. Kontakt w sprawach reklamacji, odstąpienia od umowy oraz informacji handlowej:
e-mail: sklep@brandsugar.pl
telefon: +48 797 923 154 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00
adres do korespondencji pisemnej:
Grey Creation Anna Dorot, 03-890 Warszawa, ul. Ponarska 9/35
2.3. Koszty połączeń telefonicznych w sprawie zawartej umowy wynikają z taryfy opłat jak za zwykłe połączenie, zgodnie z pakietem taryfowym tego operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta klient.

3. Postanowienia ogólne
3.1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług Szkoleniowych i Produktów przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
3.2. Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.
3.3. Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie, Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
3.4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, zawartej pomiędzy Administratorem oraz Klientem.
3.5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną są nieprawidłowości po stronie Klienta oraz brak spełnienia podstawowych wymagań technicznych.
3.6. Wszelkie informacje o przerwach technicznych oraz brakach dostępu do Serwisu Administrator będzie publikował na stronie głównej Serwisu.
3.7. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.
3.8. Klient może utworzyć konto klienta. Utworzenie konta klienta następuje wskutek umowy o prowadzenie konta klienta zawartej pomiędzy Administratorem a Klientem.
3.9. Umowa o prowadzenie konta klienta jest zawierana na czas nieoznaczony.
3.10. W celu utworzenia konta klienta konieczna jest rejestracja. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Utworzenie konta umożliwia dostęp do panelu klienta i ułatwia konsumentowi składanie kolejnych zamówień bez konieczności ponownego podawania swoich danych, oraz umożliwia sprawdzenie stanu zamówienia.
3.11. Utworzenie konta klienta jest dokonywane po uprzednim:
a) zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu;
b) zaakceptowaniu i wyrażeniu zgody na treść Regulaminu;
c) wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Klienta;
d) ustanowieniu loginu i hasła do konta przez Klienta;
e) zaznaczeniu opcji wyboru woli kupującego założenia konta.
3.12. Hasło do konta jest znane tylko Klientowi. Klient powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachowaniu hasła i loginu w poufności.
3.13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Klienta osobom trzecim hasła do konta oraz loginu.
3.14. Klient może w każdym czasie usunąć konto. Żądanie usunięcia konta należy zgłosić Administratorowi pocztą elektroniczną lub usunąć konto samodzielnie, zaznaczając odpowiednią opcję wyboru w panelu klienta. Żądanie usunięcia konta lub samodzielne usunięcie konta stanowi wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta klienta.
3.15. Administrator może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta klienta na adres poczty elektronicznej konsumenta. Wypowiedzenie może być dokonane, jeśli konsument korzysta z funkcji sklepu internetowego w sposób zakłócający funkcjonowanie sklepu lub w sposób naruszający prawa innych kupujących lub osób trzecich, lub konsument podejmuje działania polegające na rozsyłaniu niezamówionej informacji handlowej, lub podejmuje innego rodzaju uciążliwe działania określane jako SPAM.

4. Składanie i potwierdzanie zamówień
4.1. Klient składa zamówienie:
a) wybierając jedną lub więcej pozycji asortymentowych oferowanego Produktu lub Usługi Szkoleniowej oraz ilość;
b) podając swoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego;
c) wskazując sposób dostawy;
d) wskazując adres na jaki ma być wystawiona faktura, jeśli taką opcję wybrał;
e) wybierając sposób płatności zgodnie ze wskazówkami podanymi na kolejnych etapach procesu zamawiania.
4.2. Zamówienie uważa się za złożone, jeśli w formularzu zostaną zamieszczone wszystkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację zamówienia oraz Klienta, w tym numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej.
4.3. Każde złożone zamówienie otrzymuje unikalny numer zamówienia pozwalający na identyfikację zamówienia i Klienta.
4.4. Klient potwierdza dokonanie zakupu przez naciśnięcie na stronie sklepu internetowego przycisku „Kupuję i płacę”.
4.5. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia przez wysłanie informacji na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
4.6. Do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Usługi Szkoleniowej dochodzi z chwilą naciśnięcia przycisku na stronie internetowej sklepu internetowego: „Kupuję i płacę”.

5. Realizacja zamówień
5.1. Administrator realizuje złożone zamówienia:
b) w ciągu trzech (3) dni od daty złożenia i opłacenia zamówienia – w przypadku Produktu mającego postać elektroniczną (treści cyfrowe), nie zapisane na nośniku materialnym, takie jak publikacje elektroniczne;
c) w terminach określonych w ofercie, po dokonaniu zapłaty – w przypadku Usługi polegającej na szkoleniach stacjonarnych lub szkoleniach on-line;
d) w terminach indywidualnie uzgodnionych z klientem, po dokonaniu zapłaty – w przypadku Usługi polegającej na konsultacji;
5.2. Administrator dostarcza zamówioną Usługę Szkoleniową lub Produkt w sposób wskazany na formularzu zamówienia.
5.3. W razie niemożności terminowego zrealizowania zamówienia w przypadku braku Produktu lub Usługi lub w przypadku braku ilości zamówionego Produktu lub Usługi, Administrator pocztą elektroniczną powiadomi o tym Klienta, nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty złożenia zamówienia, proponując inny termin realizacji lub realizację części zamówienia.
5.4. Klient może nie zaakceptować proponowanego nowego terminu realizacji zamówienia, a także proponowanej realizacji części zamówienia i w takim przypadku Administrator zwróci całą otrzymaną cenę w ciągu trzech dni od daty niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia lub niezaakceptowania realizacji części zamówienia, a Klient nie będzie podnosił wobec Administratora jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
5.5. W przypadku podania błędnych lub niedokładnych danych, w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu e-mail, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie dostarczenia Produktu lub Usługi.
5.6. Usługi polegające na szkoleniach stacjonarnych są świadczone w miejscu i terminie każdorazowo wskazanym w ofercie dotyczącej danego szkolenia na stronie internetowej sklepu internetowego.
5.7. Usługi polegające na szkoleniach on-line są świadczone w terminie każdorazowo wskazanym w ofercie dotyczącej danego szkolenia na stronie sklepu internetowego.
5.8. Usługi polegające na konsultacjach są świadczone w miejscu i terminie indywidualnie uzgodnionym.
5.9. Administrator ma obowiązek dostarczyć Produkt lub Usługę wolne od wad fizycznych i prawnych.
5.10. Administrator nie świadczy usług posprzedażnych i gwarancji.

6. Ceny, sposoby płatności oraz opłaty za dostarczenie zamówionej Usługi Szkoleniowej lub Produktu
6.1. Wszystkie ceny Produktu lub Usługi są kwotami brutto. Ceny są wyrażone w walucie polskiej.
6.2. Ceny Produktu lub Usługi są podane w ofercie na stronach sklepu internetowego.
6.3. Do zawarcia Umowy dojdzie:
a) w przypadku płatności przelewem po zaksięgowaniu na koncie Administratora wpłaty od Klienta tytułem ceny ustalonej w ramach wybranej Usługi Szkoleniowej bądź Produktu;
b) w przypadku płatności online po potwierdzeniu zlecenia wybranej formy płatności na łamach serwisu Operatora i w kwocie odpowiadającej cenie ustalonej w ramach wybranej przez Klienta oferty.
6.4. Po otrzymaniu płatności Administrator rozpocznie świadczenie usług odpowiednio:
a) w przypadku Usług Szkoleniowych w terminie i miejscu ustalonych w ramach oferty opublikowanej na stronie Administratora i w zakresie zamówionego szkolenia;
b) w przypadku Produktów w ciągu 3 dni od daty otrzymania płatności Administrator wyśle zamówiony produkt na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu zamówienia.
6.5. Klient po dokonaniu płatności za wybraną u Administratora usługę bądź produkt może otrzymać fakturę elektroniczną w formie pliku PDF wysłanego na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na fakturę e-mailem.
6.6. W ramach sklepu internetowego są dostępne następujące formy płatności:
a) Płatność on-line – przelew elektroniczny lub karta płatnicza, obsługiwane przez system bankowości elektronicznej:
• PayU którego operatorem jest spółka PayU S.A. w Poznaniu, 60-188 Poznań ul. Grunwaldzka 182, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 274399;
b) Przelew tradycyjny na konto Administratora. Nr konta podany jest w potwierdzeniu złożenia zamówienia, fakturze proforma bądź fakturze,
6.7. Korzystając z formy przelewu tradycyjnego w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia. Numer zamówienia jest widoczny podczas dokonywania kolejnych etapów procesu zamawiania oraz w informacji potwierdzającej dokonanie zakupu, wysłanej na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej.
6.8. Płatności on-line, dokonywane przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą, są dokonywane natychmiastowo. W razie wyboru płatności przelewem tradycyjnym, termin wymagalności wnosi trzy (3) dni.
6.9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Administrator dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
6.10. Klient, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

7. Odstąpienie od umowy
7.1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów.
7.2. Termin na odstąpienie wynosi 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty doręczenia Produktu lub zawarcia umowy o świadczenie Usług. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin ten oblicza się:
a) w przypadku umowy sprzedaży Produktu – od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub upoważnioną przez niego osobę trzecią, a w przypadku umowy sprzedaży obejmującej więcej niż jedną sztukę Produktu, a które są dostarczane partiami lub w częściach, od dnia objęcia w posiadanie ostatniej partii lub ostatniej części;
b) w przypadku umów o świadczenie Usług – od dnia zawarcia umowy.
7.3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone – do wyboru konsumenta – bądź drogą elektroniczną na adres elektroniczny Administratora: sklep@brandsugar.pl bądź pisemnie na adres: Grey Creation Anna Dorot, 03-890 Warszawa, ul. Ponarska 9/35
7.4. Administrator niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

8. Dane osobowe i pliki cookies
8.1. Administratorem podanych w trakcie procesu zamawiania danych osobowych jest Grey Creation Anna Dorot, 03-890 Warszawa, ul. Ponarska 9/35, adres elektroniczny: sklep@brandsugar.pl
8.2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
8.3. Administrator wykorzystuje pliki cookies zapisywane przez system teleinformatyczny Klienta pozwalające na identyfikację urządzenia klienta. Pliki cookies zbierają dane o sposobie korzystania z funkcji sklepu internetowego i ułatwiają Administratorowi modernizowanie funkcjonalności sklepu internetowego dla potrzeb klienta oraz umożliwiają badanie ruchu na stronie internetowej sklepu internetowego.
8.4. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Klienta a zgoda jest wyrażana przez włączenie odpowiedniej opcji w przeglądarce internetowej, z której aktualnie Klient korzysta.
8.5. Klient może w każdym czasie wyłączyć opcję w przeglądarce internetowej, pozwalającą na wykorzystywanie funkcjonalności plików cookies.
8.6. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania i ochrony danych osobowych oraz plików cookies są zamieszczone w zakładce „polityka prywatności”.